Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Region Midtjylland

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Region Midtjylland i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser, samt offentliggøre indgåede aftaler.

RMU - Regions-MEDudvalget

René Lodal Christensen
SUA Grankoglerne
rene.christensen@ps.rm.dk

HMU Psykiatri

Peder Appel Würtz
Børne & Ungdomspsykiatrisk Center Herning
peder.wuertz@ps.rm.dk

HMU Social

René Lodal Christensen
SUA Grankoglerne
rene.christensen@ps.rm.dk

Mette Sig Jeppesen
SAU Rugmarken
mette.sig@ps.rm.dk

Claus Blendstrup
DOK Grenen-Dalstrup
claus.blendstrup@ps.rm.dk

Irene Jensen
SBU Kløvhøj Dalstrup
irene.jensen2@ps.rm.dk

Lærere
Arbejdstidsaftale for lærere på det regionale område (januar 2021)
Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne - OK-21
Grænseaftale med Lærernes Centralorganisation (6. november 1995)

Forhåndsaftaler på socialområdet
Forhåndsaftale - Funktionstillæg - Særligt ansvar vedr. kvalitet (grundbeløb 31.03.2018-niv) - november 2020
Forhåndsaftale - Funktionstillæg - Særligt ansvar vedr. sikkerhed (grundbeløb 31.03.2018) - november 2020
Forhåndsaftale - Lønmodel for kompetenceudvikling - maj 2022
Den lange version af lønmodellen for kompetenceudvikling - maj 2022

Grænseaftaler
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Vejledning om anmeldelse af smitte med Covid-19 som en arbejdsulykke
Mail sendt til TR i regionen den 24. marts

Udmøntning af coronavinterpakke 2021-2022 i Region Midtjylland
Aftalen for fastholdelsesbonus - gældende fra 20. december 2021 til 30. april 2022.
Aftalen om meraktivitetsbonus - gældende fra 20. december 2021 til 31. marts 2022.

Holmstrupgård
Lokalaftale om hviletid, fridøgn og honorering - december 2019
Lokal merarbejdstidsaftale mellem Socialpædagogerne Østjylland og Holmstrupgård - februar 2013
Tillæg til lokal merarbejdstidsaftale mellem Socialpædagogerne Østjylland og Holmstrupgård - juni 2021

Psykiatrien i Region Midtjylland
Forhåndsaftale for medarbejdere i Psykiatrien vedrørende tillæg for varetagelse af funktionen som specialinstruktør i deeskalering’ – gældende fra 1. januar 2022.

Regionspsykiatrien i Horsens
Midlertidigt tillæg til arbejdstidsaftaler

Regionspsykiatrien Randers
Aftale om daglig tjeneste - marts 2019
Tillæg til arbejdstidsaftale - marts 2019

Institut for Kommunikation og Handicap
Lokalaftale om honorering i forbindelse med FamilieFokus-kurser - januar 2019

Vikar Region Midt
Forhåndsaftale vedr. vagter udover 10 timer for vikarer ansat ved Vikar Region Midt - november 2017
Aftale mellem Socialpædagogerne og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for socialpædagoger tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt

BUA Region Midtjylland
Lokal arbejdstidsaftale i afdelingen for Børne- og Ungdomspsykiatri (april 2019)
Lokal arbejdstidsaftale Region Midtjylland Psykiatrien (marts 2023)

SUA Region Midtjylland
Lokalaftale om nedsættelse af arbejdstidens længde og nedsættelse af hviletid samt udskydelse af ugentligt fridøgn (december 2019)
Bilag til lokalaftale om hviletid og fridøgn

SAU Region Midtjylland
Lokal arbejdstidsaftale vedr. optjening af 3/37 timers afspadsering i Specialområde Autisme
Lokalaftale nedsættelse af hviletid
Lokalaftale for SAU Hinge

Nordre Fælledvej - AT-Home
Lokalaftale omhandlende normperiode (16. august 2021)

Botilbuddene i Tørring 
Lokal arbejdstidsaftale (1. april 2016)

Tørring Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - afdeling Tørring Beskæftigelse og Uddannelse (februar 2019)
Aftale vedr. overflytning af normtimer gældende for alle afdelinger i Tørring, SAU

Botilbuddene i Gødvad
Lokal arbejdstidsaftale (normperiode) for Botilbuddene i Gødvad (februar 2019)
Lokal arbejdstidsaftale (hviletid) for Botilbuddene i Gødvad (februar 2019)

Botilbuddene i Gødvad Beskæftigelse & Uddannelse
Lokal arbejdstidsaftale (januar 2020)

Botilbuddet i Thorning og Højskolebakken
Lokal arbejdstidsaftale for Botilbuddene i Thorning og Højskolebakken - april 2018

Hobrovej
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Hobrovej - juni 2018

Provstegade
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Provstegade - juni 2018

Autismeflex
Lokalaftale vedr. hviletidsnedsættelse SAU Autismeflex - juni 2018

Bagland Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - SAU, afd. Bagland beskæftigelse og uddannelse - maj 2018

Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse
Decentral arbejdstidsaftale (fix- og flekstid) - SAU, Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse - oktober 2017 

Hinnerup Kollegiet
Lokalaftale vedr. nedsættelse af normperioden, SAU Hinnerup Kollegiet - januar 2017

SBU Region Midtjylland
Lokalaftale om arbejdstid for lærere ansat ved SBU 2022 og frem - juni 2022
Lokalaftale om arbejdstid for pædagoger og medhjælpere ved SBU 2023 og frem

Psykiatri og Social
Opsigelse af tidligere indgåede lokale forhåndsaftaler og kutymer omkring løn på de specialiserede socialområder i Psykiatri og Social - februar 2017
Koloniaftale - Center for Børn Unge og Specialrådgivning og Center for Voksensocial - 1. september 2010

AUH Retspsykiatrien Skejby
Midlertidigt tillæg til arbejdstidsaftalen 2022-2023 - 1. januar 2022
Lokal arbejdstidsaftale for afdeling R, AUH Risskov - januar 2017
Midlertidigt tillæg til arbejdstidsaftalen - juni 2021
Aftale om bruttolønsfinansieret parkeringskort ved Aarhus Universitetshospital for matriklerne NBG, THG og PJJB
Arbejdstidsaftale for sengeafsnittene i afdeling for Depression og Angst, Psykiatrien. AUH Skejby - 1. marts 2023

SOH Region Midtjylland
SOH nedsættelse af hviletid samt nedsættelse af fridøgnets længde
SOH Bilag til lokalaftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgnets længde

SOH Høskoven
Lokalaftale vedr. normperiode - november 2020

SOH Tagdækkervej
Lokalaftale vedr. 7-7 vagter for nattevagter - maj 2020
Lokalaftale vedr. normperiode mellem Tagdækkervej og Socialpædagogerne - december 2016

DOK Region Midtjylland
Lokalaftale for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. indgået mellem Regionernes Lønnings-og Takstnævn og Socialpædagogerne.
Lokalaftale mellem Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge og Socialpædagogerne Østjylland - 1. oktober 2021
Erklæring om tiltrædelse af vilkår i lokalaftalen
Lokalaftale vedr. kollegial debriefing
Arbejdstidsaftale for lærerne ved DOK 2022-2023 

TR og AMR
Vilkårsaftale for tillidsrepræsentanter og suppleanter for Socialpædagogerne ved Specialområde Børn og Unge 2023
Aftale om ydelse af ny løn til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Region Midtjylland
Skabelon til lokal vilkårsaftale for TR 
Skabelon til lokal vilkårsaftale for AMR 

MED og RMU
Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser (vedtaget af RMU den 20. februar 2015)
MED- og arbejdsmiljøaftale - gældende fra 1. januar 2013