Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Randers Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Randers Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED udvalg: 
Lars Thomsen
Bostøtte opsøgende arbejde
lars.thomsen@randers.dk

Sektor MED Social:
Lars Thomsen 
Bostøtte opsøgende arbejde
lars.thomsen@randers.dk

Dorthe Hougaard Sørensen
Boligerne Lene Bredahl Gade
dorthe.hougaard.sorensen@randers.dk

Keld Buch
Specialindsats for voksne med autisme Holbergstien, Holbergkollegiet, Marienborgvej og Garnisonsvej
keld.buch@randers.dk

Anette Stæhr Bager
DAC Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers
anette.staehr.bager@randers.dk

Sektor MED Familie: 
Gitte From Hindborg
Unge og Familieudførerområdet Ungebasen
gitte.from.hindborg@randers.dk

Nicklas Bødker
Myndighedscenteret
Rismøllegården
Nicklas.Bodker@randers.dk

Lokal Område MED - Center for Voksenhandicap:
Dorthe Hougaard Sørensen
Boligerne Lene Bredahl Gade
dorthe.hougaard.sorensen@randers.dk

Susanne Lund Fraulo
Bostederne Randers Syd Høvejen og Neptunvej
susanne.fraulo@randers.dk

Anette Stæhr Bager
DAC Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers
anette.staehr.bager@randers.dk

Søren Kolind Bech
Bostederne Randers Nord
soren.kolind.bech@randers.dk

Vakant

Vakant

Lokal Område MED - Center for Psykiatri og Socialt Udsatte:
Kaj Larsen
Rusmiddelcenter Randers
kaj.larsen@randers.dk

Lars Thomsen
Bostøtte opsøgende arbejde
lars.thomsen@randers.dk

Britt Grøndal Bertelsen  
Bostøtte socialt udsatte 
britt.bertelsen@randers.dk

Lokal Område MED - Center for Børnehandicap og Autisme:
Maigen Lund
CSV STU Randers
maigen.lund@csvranders.dk

Søren Maindal
Autismecenter Randers
soren.maindal@randers.dk

Asger Høi Astrup
Specialindsats for Børn og Unge Mellerup
asger.hoi.astrup@randers.dk

Keld Buch
Specialindsats for voksne med autisme Holbergstien, Holbergkollegiet, Marienborgvej og Garnisonsvej
keld.buch@randers.dk

Botilbuddene i Randers
Lokalaftale om nedsættelse af den daglige hviletid
Lokalaftale om udskydelse af beskyttet fridøgn 

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Fællesforståelsespapir indgået mellem Forhandlingsfællesskabet, KL og Randers Kommune
Mail sendt til TR i Randers Kommune den 1. april
Fælleserklæring for Randers Kommune - gældende 14.12.21-22.02.22.

Marienborgvej
Lokalaftale om arbejdstidens længde (marts 2020)

Randers Kommune - familiepleje
Håndbog for plejefamilier

Specialbørnehaven Lucernevej
Decentral arbejdstidsaftale (februar 2019)

Markedsgade
Lokalaftale mellem Randers Kommune, BUPL og Socialpædagogerne om ulempetillæg for planlagt arbejde på lørdage (januar 2019)
Lokalaftale mellem Randers Kommune, BUPL og Socialpædagogerne om ulempetillæg for planlagt arbejde om aftenen (januar 2019)

Kirkens Korshær
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne om honorering af TR-hvervet (marts 2018)
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne om honorering af AMR-hvervet (marts 2018)
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne vedr. tillæg for vagtplanlægning (1. marts 2017)

FamilieCentret
Arbejdstidsaftale indgået mellem FamilieCentret i Randers og PFF, BUPL og FOA (25. juni 2018)
Lokalaftale vedr. forlængelse af normal tjenestes længde - pædagoger ansat i FamilieCentret på døgn og intensivt dagtilbud (februar 2018)

Omsorgsområdet
Lokal forhåndsaftale på Omsorgsområdet - pædagoger ansat i særlige stillinger (februar 2018)

Lene Bredahls Gade
Individuel aftale om arbejdstidens længde (januar 2019) 

Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om vagter i forbindelse med skoleferier (november 2017)
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om TR-struktur, samt vilkår for tillidsrepræsentant og suppleant
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om nedsat hviletid og udskudt fridøgn
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om tjenestelængde

Specialindsats for voksne med autisme (SIVA)
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. fridøgn (1. januar 2017). Aftalen erstatter tidligere indgået aftale fra februar 2011.
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. tjenestens længde i forbindelse med personalemøder, supervision, kurser og temadage (1. januar 2017)
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. nedsættelse af tjenestens længde til 4 timer i forbindelse med personalemøder, supervision, kurser, temadage og mødeaktiviteter (1. januar 2017) 
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. nedsættelse af hviletid ved intern byt af vagter (1. december 2016)

Feriekoloni og lejrskole
Lokalaftale mellem Randers Kommune og Socialpædagogerne om betaling for deltagelse i feriekoloni og lejrskole (1. oktober 2009)

MED-vilkår
Rammeaftale om medarbejderrepræsentanters vilkår i Randers Kommune (1. januar 2007)

MED-aftale
MED-aftale for Randers Kommune (december 2013)

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob
Samarbejdsaftale om brug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob


Lokalaftalen vedr. konvertering af arbejdstidsydelser, der trådte i kraft 1. juli 2009, er opsagt. Tillægget er i 2016 på 15.900 kr. årligt.