Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Aarhus Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Aarhus Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Fælles MED-udvalg (FMU)
Dean Alan Mikkelsen
Ungecentret Skanderborgvej
dam@aarhus.dk

HMU (MSB)
Anders Ransby
Center for Mestring
aran@aarhus.dk

Dean Mikkelsen
Ungecentret Skanderborgvej
dam@aarhus.dk

Palle Dittmer
Borgercenter Syd
pdi@aarhus.dk

Mark Jacobsen
Mini-institutionerne
mjac@aarhus.dk

Drifts-MED Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Jannie Lykke Pedersen
Center for botilbud
plja@aarhus.dk

Anders Ransby
Center for Mestring
aran@aarhus.dk

Drifts-MED Børn, Familier og Fællesskaber
Mikkel Sonne
Center for Specialpædagogiske børnetilbud
mson@aarhus.dk

Mark Jacobsen
Mini-institutionerne
mjac@aarhus.dk

Drifts-MED Voksne, Job og Handicap
Ole Knudsen
Center for bofællesskaber og beskæftigelse for voksne
oknu@aarhus.dk

Lone Beider Olesen
Center for bosteder til voksne
lobeo@aarhus.dk

Palle Dittmer
Center for autismetilbud voksne
pdi@aarhus.dk

Trine Staub
Center for specialpædagogiske tilbud til voksne
trista@aarhus.dk

Drifts-MED Job, Sundhed og Ydelse
Lena Tandrup Esbensen
Rusmiddelcentret
lees@aarhus.dk

Drifts-MED Unge, Job og Uddannelse
Peter Bjørn Tanvig
Ungecentret Værkmestergade
pebt@aarhus.dk

Dean Mikkelsen
Ungecentret Skanderborgvej
dam@aarhus.dk


Merituddannelse
Socialpædagogerne Østjyllands forslag om merituddannelse og fuld tid

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan
Socialpædagogerne Østjyllands høringssvar til Aarhus Kommunes Sociale Bæredygtighedsplan

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Voksenhandicapområdet
Vejen til et stabilt og kvalitetssikret voksenhandicapområde i Aarhus Kommune (august 2020)

Høringssvar til Balanceplan 2020
Socialpædagogerne Østjyllands høringssvar til Aarhus Kommunes Balanceplan 2020

Corona - særlige covid-19 aftaler
Lokalaftale indgået mellem Aarhus Kommune og Socialpædagogerne Østjylland i forbindelse med Covid-19

Lokalaftale mellem Socialpædagogerne, FOA og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i forbindelse med den igangværende Corona-pandemi - gældende 22.12.2021-22.02.2022

Lokal fælleserklæring om rammerne for fleksibilitet under COVID-19 — gældende indtil 8. februar 2022

Mail sendt til TR i Aarhus Kommune den 27. marts
Mail sendt til TR i Aarhus Kommune den 26. marts
Fælles forståelsespapir mellem DKF, AC og Aarhus Kommune

TR og AMR i Aarhus Kommune

Sociale forhold og Beskæftigelse
TR-vilkår i MSB Aarhus Kommune (februar 2020)

Familieafdelingen
Aflønning af TR og AMR
Overordnede principper for aflønning af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i Familieafdelingen, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune - familiepleje
Gennensnitsmodellen - honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning - Aarhus Kommune og KL
Honoreringsmodel - Aarhus Kommune

Familieindsats med Ventil, Børnecentret
Arbejdstidsaftale for pædagogisk personale - november 2021
Lokalaftale om udskydelse af fridøgn for vågne nattevagter - januar 2022

Ydungården, Børnecentret
Lokalaftale - april 2023

Generationernes Hus
Lokalaftale om forlængelse af den daglige arbejdstid - april 2021
Lokalaftale om overførsel af normtid - maj 2023

Borgercenter Vest, Botilbuddene Tingagergården og Albertsvænge
Lokalaftale om forlængelse af daglig arbejdstid i forbindelse med weekendarbejde og mødedage - april 2021

Center for Syn og Hjælpemidler
Lokalaftale vedr. arbejdsplanlægning og tillæg - februar 2021

Solbakken
Lokalaftale om normperiode for hele Solbakken - december 2020
Lokalaftale om arbejdsdagens længde på Bofællesskaberne Birkebo, Birkedalen, Birkelunden og Egebæksvej - december 2020
Lokalaftale om arbejdsdagens længde i forbindelse med udflugter på Bofællesskabet Egebæksvej - december 2020
Lokalaftale om nedsættelse af hviletiden Bofællesskaberne Birkebo, Birkedalen, Egebæksvej, Karetmagertoften og Absalonsgade - december 2020
Lokalaftale om nedsættelse af hviletiden på Bofællesskabet Birkelunden - aftalen er gældende indtil 1. september 2022
Tiltrædelsesaftale for pædagogisk personale ved døgninstitutioner- med underskrifter november 2022

Psykiatriens Hus - Job, Udsatte og Socialpsykiatri
Lokalaftale om arbejdstidsbestemte vilkår - december 2020

Bofællesskabet Mårslet
Lokalaftale om nedsat hviletid - december 2020

MSB-Aarhus Kommune
Aftale om kvalifikationsløn for socialpædagoger ansat på OK 64.01 for diplom- og kandidatuddannelser – juli 2022

Aftale om kvalifikationsløn for pædagoger ansat på OK 69.21 for diplom- og kandidatuddannelser – juli 2022

Stefanhjemmet, Aarhus Kommune
Lokalaftale vedr. hviletid - maj 2020

Katrinebjerg Børnecentret, Aarhus Kommune
Lokalaftale for Katrinebjerg Børnecentret, Aarhus Kommune - oktober 2019

Center for Akut og Opsøgende Indsatser
Lokalaftale om arbejdtidsbestemte vilkår i Center for Akut og Opsøgende Indsatser - september 2019

Borgercenter Midtbyen, Bofællesskabet Myrholmsvej
Lokalaftale vedr. hviletidsbestemmelserne - juni 2019

Borgercenter Nord
Lokalaftale gældende for hele BCN
Bilag 1.2 til lokalaftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgnets længde
Bilag 2.2. til lokalaftale om forlængelse af den daglige normaltjeneste ifm. Sølund festival samt ifm. endagsture i sommerferieperioden 

Borgercenter Syd, Solgården
Aftale om nedsat hviletid og fridøgn- jul og nytår
Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet - nattevagter - 1. marts 2021
Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet- forlængelse - 1. marts 2020
Aftale om 7-7 rul for nattevagter på Solgården - 1. marts 2020

Borgercenter Syd, Bo- og arbejdsfællesskabet Hvilstedhus
Lokalaftale om forlængelse af daglig tjeneste samt nedsættelse af hviletid - maj 2019
Opgavebeskrivelse og lønaftale vedr. opgaven som tilsynsførende - maj 2019

Borgercenter Syd, Bocenter Tranbjerg
Lokalaftale om forlængelse af daglig tjeneste - oktober 2019
Aftale om nedsættelse af hviletid og fridøgnets længde - oktober 2019

Borgercenter Vest, Bofællesskabet Vintervej
Borgercenter Vest, Bofællesskabet Vintervej, lokalaftale - oktober 2017

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB)
Arbejdstidens længde - 16 timers vagter - juli 2019
Aftale om nedsættelse af hviletid og aftale om nedsættelse af fridøgnets længde samt aftale om placering af fridøgn - juli 2019
Decentral arbejdstidsaftale om afkøb af arbejdstidsaftale for mellemledere i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) - april 2019
Lokalaftale for aflastningsafdeling CSB Egebækken – 1. marts 2022

Aarhus Kommune
Procedureaftale for forhandlingsrunden for ledere for 2023
Procedureaftale for forhandlingsrunden for medarbejdere om ny løn 2023
Regulering af beløb for medarbejderes kostbetaling pr. 1. juni 2014

Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Aftale om forlængelse af den daglige arbejdstid ved særlige lejligheder - marts 2019

Ungecentret
Lokalaftale for arbejdstidsregler for særlige tidspunkter gældende for pædagogisk personale - januar 2019
Arbejdstidsaftale vedr. afdeling Turbo - oktober 2006 - aftalen er opsagt ved udgangen af september 2023

Lokalaftale vedr. arbejdstid januar 2023

Børnecentret
Arbejdstid og vilkår for medarbejdere ansat som Familiestøtte i Børnecentret - november 2018
Arbejdstid og vilkår for Tryghedsagenter ansat i Børnecentret Aarhus Kommune - januar 2018

Decentrale arbejdstidsaftaler på Snåstrup Vestergård - gældende fra marts 2017
Decentral arbejdstidsaftale vedr. opgaven som aktivitetspædagog
Decentral arbejdstidsaftale vedr. opgaven som tilsynsførende
Decentral arbejdstidsaftale for deltidsansatte

Lokalaftale om overflytning af timer mellem opgørelsesperioder - 6. december 2021
Lokalaftale vedr. planlægning af arbejdstid og nedsættelse af hviletid - januar 2017
Lokalaftale vedr. lejlighedsvis afvigelse fra reglen om max 10 timers arbejde pr. dag - januar 2017
Lokalaftale vedr. afvigelser fra timenorm, samt automatisk udbetaling af afspadseringssaldi - januar 2017

Mini-institutionerne og Kalmar-Huset
Lokal forhåndsaftale om ydelse af kvalifikationsløn til socialpædagogisk personale ved Mini-institutionerne og Kalmar-Huset i Aarhus - 20. december 2017
Lokalaftale om udvidelse af den daglige arbejdstid
for Mini-institutionerne  marts 2023
Lokalaftale om udvidelse af arbejdstiden i weekender og
endagsture for Mini-institutionerne marts 2023
Lokalaftale om overførsel af normtid for Miniinstitutionerne
under Børnecenteret marts 2023

Sundhed og Omsorg
Aftale om honorering af fastansatte medarbejdere med borgerrettede opgaver ved specialpladser for borger med demens- gældende fra 1. juli 2023

Bøgholt Skole
Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt Skole

Aftale om vilkår for omplaceringer i Aarhus Kommune - gældende fra 1. april 2016
Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer
Aftale om procedure for tvisteløsning i forbindelse med omplaceringer

Lokalaftaler i Aarhus Kommune
Tillæg til "Arbejdstidsaftale for ansatte på vilkår i henhold til overenskomst mellem KL og Socialpædagogerne og BUPL (PFF-overenskomsten) af 1. juli 2014"

Vilkårsaftale for Center for Bostøtte i eget hjem

Aftale vedrørende lokal løndannelse 2015-2016 i MSB

Lokalaftale for ansatte på Socialpædagogernes overenskomst på afd. Karavana

Aftale vedrørende praktikansvarlige inden for det socialpædagogiske område i Socialforvaltningen, Aarhus Kommune - december 1998

Pædagogisk årskursus/videreuddannelse
Aftale vedrørende tillæg for gennemført pædagogisk årskursus/videreuddannelse på Danmarks Pædagoghøjskole - diplomuddannelse
Kvalifikationstillæg: 8.400 kr. årligt (31/3 2000 niveau)

Aftale om forhøjelse af betaling for deltagelse på koloni/lejrskole for ansatte i Aarhus Kommune
Der er indgået aftale mellem Socialpædagogerne Østjylland og Aarhus Kommune om forhøjelse af vederlag samt timeopgørelse. Du kan læse nærmere om aftalen her: Aftale om forhøjelse af betaling for deltagelse på koloni/lejrskole for ansatte i Aarhus Kommune

MED-aftale Aarhus Kommune

Aftale om kompensation til den enkelte arbejdsplads, når en medarbejder indvælges i SOC MED eller driftsMED

Fasthold sygemeldte medarbejdere - gratis tilbud til virksomheder i Aarhus

Motionstilbud til handicappede
Få et overblik over mulige motionstilbud i Aarhus Kommune til børn, unge og voksne med et handicap.

Jubilæumsanciennitet for amtsmedarbejdere med tidligere ansættelse i Aarhus Kommune
Medarbejdere, som i forbindelse med strukturreformen pr. 1. januar 2007 er overgået til ansættelse i Aarhus Kommune medtager den jubilæumsanciennitet, de har optjent i Århus Amt. Eventuel tidligere ansættelse i Aarhus Kommune tillægges desuden den anciennitet, der er overført fra amtet.
Læs mere i notatet fra PU-mødet, den 28. februar 2007